Monte San Biagio

18 gennaio 2001

AREA WILDERNESS
MONTI AUSONI